ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรทั้งหมดในสังกัด สพป.ยะลา 1

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 12:12:10 น.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,211
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 281
ฉีดวัคซีนแล้ว 1,930
ร้อยละที่ฉีดวัคซีนแล้ว 87.29
# อำเภอ ฉีดวัคซีนแล้ว (%) ยังไม่ฉีดวัคซีน
1 อำเภอเมือง 911 (91.10) 89
2 อำเภอกรงปินัง 198 (89.59) 23
3 อำเภอรามัน 821 (82.93) 169