เข้าเว็บไซต์ สพป.ยะลา เขต 1  |  "ระบบ Smart Area"  |  "ระบบ mE-Office"
ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1- ม.3 ปีการศึกษา 2561 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
12 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-211707 โทรสาร 073-213519
อีเมล์ : yla1@yala1.go.th , yalakhet1@gmail.com